Privacybeleid

Over ons

Singelpark Gouda, gevestigd aan Lage Gouwe 214, 2801 LM, Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.singelparkgouda.nl
Lage Gouwe 214
2801 LM, Gouda

Persoonsgegevens die wij verwerken

Singelpark Gouda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@singelparkgouda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Singelpark Gouda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Singelpark Gouda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Singelpark Gouda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Singelpark Gouda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Singelpark Gouda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens
  • 2 jaar
  • communicatie
 • Personalia
  • 2 jaar
  • communicatie
 • Adres
  • 2 jaar
  • communicatie

Delen van persoonsgegevens met derden

Singelpark Gouda verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Singelpark Gouda gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Singelpark Gouda gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die niet persoonlijk herleidbaar surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Singelpark Gouda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@SingelparkGouda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Singelpark Gouda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Singelpark Gouda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit doen wij onder andere door gebruik te maken van een SSL verbinding en adequate beveiliging van onze computersystemen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@SingelparkGouda.nl

Wat we doen

Singelpark Gouda is een initiatief van een enthousiaste groep bewoners van Gouda. Wij brengen partijen bij elkaar om gezamenlijk een doorlopend singelpark rondom de Goudse binnenstad voor elkaar te krijgen. Wij regisseren vanuit brede kennis, enthousiasme en liefde voor de stad. Bewoners, ondernemers en bedrijven, organisaties en gemeente willen we op eigen wijze laten bijdragen.

Is een dergelijk initiatief van bewoners haalbaar? Jazeker. Het past in het burgerparticipatiebeleid van zowel de landelijke als lokale overheid. In de Maatschappelijke Vergroeningsagenda heeft de gemeenteraad van Gouda zich uitgesproken over het belang van groen in de stad en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven op dit gebied.

Het Singelpark is van ons allemaal. Dus sluit u aan en doe mee! Door aanmelding u hier beneden aan te melden voor de nieuwsbrief  blijft u op de hoogte van nieuwe activiteiten.

Hoe we het doen

Door deskundigen op het gebied van stadsontwikkeling is een ontwerp en een plan gemaakt van Singelpark Gouda. Wij leggen dit nu voor aan gemeente en andere belanghebbenden zoals omwonenden, woonorganisatie en aanliggende bedrijven, maar ook ondernemers, bedrijven, verenigingen. De uitvoering zal in gedeeltes plaatsvinden. Hierbij zullen zoveel mogelijk de partijen uit de buurt betrokken worden en gevraagd worden op eigen wijze een bijdrage te leveren.

Voor wie doen we dit

Singelpark Gouda is voor ons allemaal. Voor omwonenden, om de leefbaarheid van hun directe leefomgeving te verhogen. Voor inwoners van Gouda, een bezoek aan de binnenstad wordt op deze manier nog aantrekkelijker. Voor bezoekers van de stad voor een extra aantrekkelijk dagje uit. Voor ondernemers in de stad, een groene binnenstad verhoogt het bezoekersaantal van zowel bewoners van Gouda als daarbuiten.

verbinden

Verbinden

Verbinden van mensen door nieuwe ontmoetingsplekken en gezamenlijke activiteiten in het Singelpark te creëren. Verbinden van het Singelpark met straten en van woongebieden met recreatiegebieden. Verbinden van groen, historie en water. Verbinden van de stad met het groene hart van Nederland.

vergroenen

Vergroenen

Meer groen als longen van de binnenstad: groen zorgt voor zuiveren van de lucht en omzetten van CO2 naar zuurstof. Maar ook voor de vertraging van afvoer van hemelwater, beperken van hitte-eilanden en dempen van geluid. Groen zorgt voor een gezond en aangenaam leefklimaat.

verwonderen

Verwonderen

Als bewoner versteld staan van je eigen stad. “Ik ben hier nog nooit geweest”. Trots aan familie en bezoekers tonen dat Gouda dit allemaal bezit. Versteld staan dat flora en fauna zich thuis voelen in een stadsklimaat. Een plek waar ruimte is voor sport, kunst en cultuur, een plek waar je veelvuldig vertoeft of juist incidenteel komt verbazen.